FASTIGHETSSERVICE

Tillsyn och rondering
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

Att äga en fastighet innebär inte bara tak över huvudet, utan även ansvaret att se till att fastigheten förblir säker, fungerande och attraktiv över tid. Genom att arbeta proaktivt så upptäcks många problem i ett tidigt skede eller redan innan de uppstår. Nedan följer några viktiga aspekter för reparation och underhåll av fastigheter.

Löpande tillsyn och underhåll

Regelbundna ronderingar och inspektioner är ett bra sätt att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede. Dessa inspektioner bör omfatta allt från tak och fasader till undercentral, VVS-system och elinstallationer. Även allmän rondering av gård och i allmänna utrymmen är viktigt för trivsel och säkerhet i fastigheten. Genom att identifiera och förebygga eller åtgärda problem i tid undviks större och dyrare reparationer i framtiden. Genom att upprätta en plan för tillsyn, besiktningar och underhåll så undviks eller upptäcks fel och brister i ett tidigt skede. Det mesta sköts med enklare kontroller och med omfattande kontroller med längre tidsintervaller.

Rapportering och dokumentation

Veckovis tillsyn och rondering dokumenteras för att kunna se mönster och avvikelser. Denna dokumentation kan vara ovärderlig för att identifiera mönster, problemområden eller behov av optimeringar i exempelvis värmesystem. Exempelvis, om det inträffar en halkolycka eller olycka vid en lekplats kan dokumentation från rondering och besiktningsprotokoll ligga till grund vid utredande av ansvarsfrågan.

Ronderings- och tillsynsplaner kan anpassas efter fastighetens unika behov. Det kan inkludera olika tider för rondering, fokus på specifika områden och hantering av särskilda utmaningar.

Tak och fasader

Taket och fasaderna är de första linjerna i försvaret mot väder och vind. Det är viktigt att hålla dem i gott skick för att förhindra fuktinträngning och andra skador. Tvätt av taket håller fukten borta och hjälper till att upptäcka fel som annars vore dolda under mossa och påväxt. Eventuella skador kan då upptäckas i ett tidigt skede vilket är avgörande för att undvika större fuktproblem.

Tillsyn hjälper till att upptäcka akuta skador, klotter eller annan åverkan och kan kompletteras med en grundligare besiktning med längre tidsintervall.

Undercentraler

Den tekniska livslängden för en fjärrvärmecentral beräknas till 25 år men det förutsätter att underhåll och tillsyn sköts på rätt sätt. Kontinuerligt underhåll och utbyte av teknisk utrustning håller värmeanvändningen på rätt nivå och ökar livslängden på anläggningen. Tillsyn av undercentraler bör ske med täta och jämna intervall.

Vi upptäcker och förebygger

Sammanfattningsvis är reparation och underhåll av fastigheter en nödvändig investering för att bevara fastighetens värde och funktionalitet över tiden. Genom att genomföra regelbunden tillsyn, hantera mindre problem i tid och utföra föreskrivna serviceåtgärder kan fastighetsägare säkerställa en säker, bekväm och attraktiv boendemiljö.

Vi hjälper dig med tillsyn, underhåll och akutåtgärder. Genom vårt kontaktnät med hantverkare hittar vi alltid en lösning på problemet.

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se